Medlemsbetingelser

Når du er medlem i SIAM, accepterer du samtidig nedenstående betingelser.

MEDLEMSKABET

Medlemskabet giver dig via indlæsning af medlemskort ubegrænset adgang til træning i SIAM Athlete Nation.

Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. For at kunne genkende dig, opbevarer vi et foto sammen med dine personlige oplysninger.

Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Siam Athlete Nation. Det er medlemmets ansvar, at Siam Athlete Nation til hver en tid har medlemmets korrekte oplysninger. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet..

FIRMA

Personer med firmamedlemskab er forpligtet til at fremvise dokumentation for ansættelsen, når Siam Athlete Nation forlanger det. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til Siam Athlete Nations gældende normalpris uden yderligere varsel. Det samme gør sig gældende såfremt aftalen mellem virksomheden og Siam Athlete Nation ophører, eller såfremt ansættelsesforholdet ophører.

UMYNDIGE MEDLEMMER

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning. Medlemmer under 18 år har ikke mulighed for at træne CrossFit eller benytte styrketræningsfaciliteterne.

MEDLEMSKORTET

Medlemskortet skal indlæses i kundecomputeren inden træningen påbegyndes. Hvis man glemmer sit kort, vil man mod betaling kunne træne alligevel. Mister eller beskadiger man sit medlemskort, skal det straks meddeles til Siam Athlete Nation, som udfærdiger et nyt medlemskort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

Der pålægges 500 kr. i bøde ved misbrug af personligt medlemskort.

KONTANT MEDLEMSKAB

Betaling sker ved indgåelse af medlemskabet og varer for den periode der er betalt for.

Det ophører automatisk, når perioden udløber.

LØBENDE MEDLEMSKAB

Ved oprettelse af et løbende medlemskab tilmeldes PBS/Nets. Du skal betale kontant frem til første trækning. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket på din bankkonto hver måned. Kan en Pbs-aftale ikke oprettes eller bliver denne afmeldt, pålægges et gebyr på 7 kr. mod afsendelse af betalingskort.

Medlemskabet er løbende, indtil det opsiges.

I tillæg til det månedlige abonnement for træning i SIAM Athlete Nation vil alle andre køb i centret foretaget med medlemskort blive opkrævet sammen med kontingentbetalingen. SIAM Athlete Nation fastlægger det til enhver tid gældende kreditmaksimum. Nås kreditmaksimum inden næste PBS betaling, kan der ikke købes flere services eller varer før der er sket betaling via PBS eller i centret.

OPSIGELSE

Du kan opsige dit medlemskab via brev eller e-mail til info@siam.dk. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen.

Opsigelsesperioden er løbende måned + 30 dage. Du skal derfor betale én gang mere, men du kan selvfølgelig også træne i denne måned. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en opsigelse med dato og kvittering fra centret eller posthus.

MANGLENDE BETALING

Dit kort vil blive spærret hvis din betaling ikke betales til tiden. Kortet vil først kunne benyttes igen, når skyldige beløb er betalt. Hvis det skyldige beløb ikke betales senest 30 dage efter medlemskabet er blevet spærret er SIAM Athlete Nation berettiget til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Der kan ikke trænes i SIAM Athlete Nation igen før det skyldige beløb er betalt og der igen er tegnet et nyt medlemskab inklusiv det til enhver tid gældende indmeldelsesgebyr. SIAM Athlete Nation forbeholder sig ret til at opkræve det skyldige beløb via advokat eller inkasso firma, samt at rapportere dårlige betalere til RKI (Ribers Kredit Information).

PAUSE

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab på pause mod betaling – i op til 6 måneder, og maksimalt 2 gange om året. Du skal blot henvende dig i receptionen, og angive en start og slutdato for pauseperioden. Det er ikke muligt at sætte medlemskabet på pause efter udmeldelse, og er du i forvejen på pause når du udmelder dig, afmelder du samtidig pauseperioden på udmeldingstidspunktet.

Dit medlemskab starter automatisk, når pauseperioden udløber.

Kontante medlemskaber kan sættes på pause i maksimum 30 dage om året uden betaling.

TILMELDING / AFMELDING AF HOLD

Du kan til- og afmelde hold via medlemscomputerne i centeret, via siam.dk eller benytte vores smartphone-applikation – det er ikke muligt telefonisk at til- og afmelde hold. Hvis du er forhindret i at møde til et hold, skal du afmelde dig senest 2 timer før holdstart. Fremmøde til et tilmeldt hold skal ske 10 min. inden holdstart i medlemscomputeren, ellers regnes det som udeblivelse. Dette gælder også hvis du står på ventelisten. Hvis du udebliver fra et hold pålægges du et gebyr, af den til enhver tid gældende pris.

Kontante medlemskaber bliver fratrukket en dag fra gyldighedsperioden.

HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træning foregår i et Siam Athlete Nation eller i forbindelse med et arrangement udenfor centret (eks. løbehold, deltagelse i konkurrencer, udendørs fitness eller lignende events arrangeret af Siam Athlete Nation eller på et Siam Athlete Nation hold). Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med Siam Athlete Nation. Siam Athlete Nation tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

VÆRDIGENSTANDE

Siam Athlete Nation anbefaler, at alle genstande af værdi op bevares i et aflåst skab under træning. Siam Athlete Nation bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

VARSLING AF ÆNDRINGER

Ændringer vil blive varslet minimum 1 måned før ændringen træder i kraft. Ændringerne varsles via opslag i Siam Athlete Nations lokaler, på siam.dk samt via nyhedsmails og på facebook.com/SiamAthleteNation.

ORDENSREGLER

Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Siam Athlete Nations personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Siam Athlete Nation kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadelig for medlemmet.